Anders Jallai

Hårsfjärden 1982 – ett landsförräderi?

Los Angeles klass attackubåt US Navy

Idag tänkte jag ge er ett genuint vittnesmål från ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982. Det är en intervju jag gjorde för några år sedan med chefen för Mälstens minstation, Sven Olof Kviman. Mälstens minstation ligger i inloppet till Mysingen och Hårsfjärdenområdet i Stockholms södra skärgård och en kränkande ubåt måste ta sig förbi där för att komma ut från Hårsfjärdenområdet söderut. Sänktes eller skadades en ubåt i oktober 1982? Och släpptes en ubåt medvetet ut med hjälp av en Natoagent i den svenska försvarsledningen? Två viktiga frågor att få svar på om vi vill ha en korrekt analys av ubåtskränkningarna i Sverige på 1980-talet.

Jag tycker intervjun som kommer är ett utmärkt exempel på hur duktiga och kompetenta svenska officerare kämpade, slet och gjorde sin plikt för Sverige men fördes bakom ljuset av vissa av sina överordnade kollegor. Så är det nog – och frågan är vad som händer när det här en gång kommer ut till allmänheten? Kommer de inblandade att lynchas? Knappast men en och annan lägre officer skulle, vet jag, gärna se dem fastspända vid skampålen i åtminstone några dagar – kanske utanför slottet? Det är en pinsam historia för Sverige men en mycket viktig sådan att reda ut, om det kalla kriget överhuvudtaget ska kunna gå att analyseras och beskrivas för våra barn och barnbarn i framtiden.

Se sjökort över Hårsfjärdenområdet: http://kartor.eniro.se/m/nCL5E

Men låt oss ta det från början. Händelsen, som kanske är den mest allvarliga i svensk efterkrigshistoria, DC-3:an inräknad, drogs igång med följande observation i Hårsfjärden i oktober 1982. Två värnpliktiga på väg i en liten transportbåt mellan ön Märsgarn i Hårfjärden och Berga Örlogskolor på fastlandet, får syn på två mörka rör som drar upp 2-3 dm höga svallvågor, bara några meter från båten klockan 12.50 den första oktober 1982. Periskopen visar sig 3 dm över vattenytan och har ett inbördes mellanrum av ca 1-1,5 m. De har platta översidor, är mörka och rören har en diameter på ca 10 cm. Farten de gör genom vattnet är ca 5 knop, enligt rapporten. De två värnpliktiga observerar de mörka rören i ungefär en minut. Vid 18-tiden fyra dagar senare går en ubåt förbi Sandhamn med tornet i ytläge vid Skötkobben. Flera militärer observerar det svarta tornet och propellerströmmen och vittnar om att tornet ”ser ut som en stor ladugårdsdörr”. Tornet beskrivs som högre än brett. Kustartilleriet på Korsö tar fram skarpa granater för att lägga en matta över ubåten, men den dyker och en patrullbåt fäller två sjunkbomber mot den vid Farfarsgrundet. Djupet på platsen för båda observationerna är 37 meter.

Läs ubåtsrapporten från iakttagelsen på Hårsfjärden den 1 oktober 1982: Hårsfjärden observation 1 oktober

 

Mälstens minstation, Danziger gatt

 

För några år sedan (oktober 2008) hälsade jag på överstelöjtnant Sven Olof Kviman och hans fru i deras vackra hem på Karlsudd utanför Vaxholm i Stockholms skärgård. Kviman som varit bataljonschef inom Kustartilleriet och ansågs under sin aktiva tid, vara en av försvarets ledande experter på undervattensmineringar och ubåtsjakt. Han var under Hårsfjärden-incidenten först chef vid Korsö, som hade förberett bekämpningen av en ubåt den 4 oktober, och från den 6 oktober tog han över ledningen vid Mälstens minstation. En minstation i inloppet till Mysingen och Hårsfjärden där ubåtsjaktens mest dramatiska händelser ägde rum i början av oktober 1982. Mälstens minstation sköt bl a av en krigsmina på hela 600 kg under en passerande ubåt den 11 oktober 1982 klockan 12.22.

Händelserna vid Hårsfjärden och Mälsten klassas bland experter som en av de mest dramatiska militära händelserna i Europa under det kalla kriget. Sverige försökte skada eller sänka flera inkräktande, fientliga ubåtar under de här två veckorna i början av oktober 1982. På förmiddagen den 11 oktober inrapporterades flera indikationer på att en ubåt var på väg söderut på Mysingen mot minspärren vid Mälsten. Mälsten är den sista utposten innan ubåtarna når öppet hav. Överstelöjtnant Sven Olof Kviman berättar om den dramatiska ubåtsjakten:

 

Video Kviman del 1: http://youtu.be/nKdLCIYwlog 

 

 

 

Krigsdagböcker om färgfläcken vid Mälsten 1982

 

Som bevis för att en ubåt skadades vid Mälsten, ansågs vara en grön färgfläck som syntes på ytan ovanför minsprängningen alldeles efteråt, strax norr om minstationen den 11 oktober. Den gröna signalfläcken som misstänktes ha sänts upp från en skadad ubåt eller utlösts automatiskt på grund av den kraftiga detonationen, drev norrut med vinden. Ett av kustbevakningens flygplan SE-GYP såg och rapporterade den drivande gröna fläcken på radion. Fläcken låg då ca 500 meter norr om mineringen. Den här eventuella signalfläcken, från en förmodad ubåt i nöd, har diskuterats livligt genom åren. Marinens ubåtsexperter Emil Svensson och Bror Stefenson hävdar att fläcken inte var grön och således inte en signal. Hur de nu kan veta det?

Det som framkommit senare i ett hemligstämplat dokument (ubåtsutredningen 2001) är att förutom Kustbevakningens flygplan, rapporterade även en av Marinens egna helikoptrar in en grön fläck, 50 minuter senare. Det var helikoptern Y46 som rapporterade in en grön fläck som bredde ut sig nära platsen där minsprängningen hade skett. Också denna fläck drev norrut och var 1 timme senare närmare 1 km norr om Måsknuv. För att slå hål på Emil Svenssons påstående att det inte var en grön färgfläck tänkte jag referera till följande intervju med en flygarkollega som jag haft som styrman flera gånger inom civilflyget. Det är nämligen befälhavaren på Kustbevakningens flygplan SE-GYP, Mats Norderfeldt. Han som först såg den gröna fläcken från luften! Tilläggas ska också att det är betydligt lättare att se färgskillnader från luften än från sidan på land eller från ett fartyg. Utdrag ur min forskardagbok:

 

2006-10-19: Flög med styrman Mats Norderfeldt. Han har arbetat många år i Kustbevakningen som befälhavare på deras flygplan. Han berättade flera historier från 1980-talet när han var inblandad i ubåtsjakten. De hade IR utrustning och radar på sina flygplan. De kunde se vattenspår efter ubåtar men även ubåtstorn och de anlitades därför flitigt av Marinen och Must för spaning. Han berättade att han med 100% säkerhet sett en gul-grön fläck på vattnet (gult-grönt pulver) som de trodde kunde vara en signal från en skadad ubåt vid Mälsten, hösten 1982. Norderfeldt har vid tidigare tillfällen sett sådana signaler på vattnet vid övningar med Flygvapnet. Han flög vid observationstillfället kustbevakningens flygplan SE-GYP. Hela besättningen var överens om vad man observerat. De tog bilder från luften av fläcken och en rapport tillsammans med bilderna överlämnades personligen av besättningen till Försvarsstabens underrättelseavdelning på Högkvarteret. (intygas av Mats Norderfeldt efter uppläsning i telefon 2013-02-14)

 

 

Grön signalfärg, USA och Storbritannien

 

Ytterligare bevis för en minsprängd ubåt är ljuden som uppsnappades och spelades in av undervattens-mikrofonanläggningen vid Mälsten efteråt och som analyserades av flera experter som säker ubåt. Ljuden analyserades som att reparationsarbeten pågick på en skadad/stillaliggande ubåt i närheten av Mälsten på kvällen och natten mot den 12 oktober. ”Reparationsarbetena” pågick i ca 12 timmar. Överbefälhavare Lennart Ljungs handskrivna dagbok säger följande för den 11 oktober 1982:

 

Minsprängning Mälsten – mitt under – grön fläck. Tills vidare förbud mot aktivering av mineringar intill dess undersökning gjorts. (ÖB MD)

 

Kvällen den 13 oktober bedöms minst en ubåt vara instängd i Hårsfjärdenområdet innanför Mälstens minstation. ÖB Lennart Ljung är på presskonferens på Berga och tar hand om världspressen. Han har delegerat befälet till försvarsstabschefen Bror Stefenson, och det är Stefenson som ger order om eldförbud för Mälsten, utan att den förberetts på försvarsstaben. Kl 01:00 ringer Stefenson till Ljung och berättade att alla system har indikerat ubåt. Därefter ger han åter eldtillstånd till Mälsten. Bror Stefenson ger alltså på eget bevåg minstationen Mälsten eldförbud klockan 20.05 den 13 oktober med hänvisning till mörker och risken att skada civila segel- och motorbåtar. Det som sedan händer är att en ubåt stilla passerar ut klockan 23.00. Endast tre timmar efter att ordern om eldförbud mottagits på Mälstens minstation. Ännu märkligare är att ytterligare drygt två timmar senare, klockan 01.05 (Mälstens krigsdagbok) får minstationen tillbaka sitt eldtillstånd. När den främmande ubåten redan passerat ut för länge sedan och totalt mörker fortfarande råder.

Högste chefen för Stockholms kustartilleri vid tillfället, överste Lars Hansson menar, att han tror att den som ger ordern, försvarsstabschefen Bror Stefenson, samarbetar med ryssarna och att Hansson själv ett tag överväger att låta bli att lyda ordern (Hårsfjärden, Tunander sid 146). Det vittnar inte minst om spänningen som denna händelse ger upphov till. Konteramiral Gunnar Grandin, skrev följande i marinens interna hemligstämplade rapport om Hårsfjärdenincidenten:

 

Vid ett par tillfällen kan order om eldförbud såväl avseende sjunkbombsinsats som minsprängningar verksamt ha bidragit till att ubåten(arna) undkom. (Chefen Marinen /Grandin 1982 sid 25)

 

Video Kviman del 2:  http://youtu.be/YWuqb-siPno

 

 

 

Analys: Vad tror vi om det här? Ja, går det att tro något annat, av en intelligent varelse, än att eldförbudet under fem timmar den 13 oktober 1982, berodde på att en ubåt medvetet släpptes ut från Hårsfjärden? Amiral Bror Stefenson som var Kungens adjutant åren 1990-97 och ordförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1987-92 är sannolikt ingen sovjetisk agent. Då återstår teorin att regeringen Palme som då precis tillträtt, gett Stefenson en personlig order om att avtrappa ubåtsjakten och släppa ut eventuella kvarvarande, instängda ubåtar. Svagheten i den teorin är att Bror Stefenson fortfarande idag hävdar, dels att det inte fanns någon skadad ubåt i Hårsfjärden, dels att ingen ubåt medvetet släpptes ut. Skulle han fortfarande göra det efter 30 år, tycker du, om det varit en sovjetisk ubåt? Så här uttalade sig Chefen för Stockholms kustartilleriförsvar, överste Lars Hansson:

 

Mellan 1982 och 1985, när jag var chef för Stockholms kustartilleriförsvar, var det så många saker som hände där jag märkte att vår motståndare i förväg visste vilka drag vi skulle göra, och att det är många som tycker som jag. Jag kan inte förklara det på annat sätt än att det finns någon eller några mellan mig och överbefälhavaren som läcker. (Under ytan, Tommy Lindfors 1996, sid 92)

 

Amiral Bror Stefenson

 

En alternativ tes är att försvarsstabschefen Bror Stefenson på eget bevåg påverkade ÖB Ljung att stänga minlinjen för att släppa ut en Natoubåt. Jag tror på den tesen, vilket jag också tror mig veta att Sven Olof Kviman gör. Men hans officerslojalitet gör att han inte vill medge det officiellt och det har jag respekt för. Tilläggas kan, att Försvarsstabschefs-positionen i alla tider sedan Stay Behind infördes i Sverige på 1950-talet, varit Stay Behinds militäre befälhavare i landet. Det är inte heller första gången ÖB och försvarsstaben släpper en inkräktande ubåt. Vid Törefjärden i Norrbotten, sommaren 1987, släpptes en ubåt som den gången, då den körde ut ur den grunda fjärden, iakttogs av flera vittnen. Dessutom: i min första roman ”Spionen på FRA” inleds dramat med att minlinjen vid Råstens udde på Norra Singö, beordras att avaktiveras så att en ubåt kan ta sig ut från sitt instängda läge strax söder om Vässarö. En verklig händelse, även där med flera vittnen. Vad som sedan händer med den ubåten vid Singö kan du läsa om i min bok Spionen på FRA. Den incidenten går som en röd tråd genom hela min trilogi (Spionen på FRA, Landsförrädaren och Natoagenten).

 

Ca 500 journalister följde ubåtsjakten på Hårsfjärden 1982

 

Till sist ska jag berätta om en händelse under Hårsfjärden 1982 som inte är helt känd för allmänheten. Händelsen har stått beskriven i dagspressen men då inte i hela sin form som Ola Tunander grävt fram. Följande hände:
Den 7 oktober 1982. Hela världspressen är samlad vid Hårsfjärden i ett nyupprättat presscenter. Flera hundra journalister är samlade på Berga samtidigt som marinen jagar ubåtar långt inne i Musköbasen inom synhåll för journalisterna. Just då mitt under föreställningen och ubåtsjaktens mest dramatiska timmar, föreslår amiralerna Stefenson och Rudberg att man ska trappa ned jakten och minska på sjunkbombsfällningen. Så här står det i ÖB:s dagbok:

 

7 oktober kl 23.12: Från ÖB via MBÖ: återhållsamhet med sjunkbomber! Endast en i sänder mot säker indikation. För kustartilleriets minspärrtroppar: eldförbud …

7 oktober kl 23.26: Från ÖB: tills vidare eldförbud på alla mineringar. (ÖB:s Ljungs hemliga dagböcker Krigsarkivet)

 

Vad föranleder detta plötsliga eldförbud den 7 oktober kan man fråga sig? Ola Tunander skriver följande i sin bok Hårsfjärden sid 85: ”Överbefälhavaren gav order om eldförbud på rekommendation av försvarsstabschefen Stefenson.”

Två dagar senare rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA att ett hemligt möte ägt rum mellan svenskarna och den kränkande makten. ANSA:s källa berättade senare för Tunander att mötet hade hållits mellan två eller tre svenska representanter, fyra amerikanska och en hög italiensk underrättelseofficer med namnet Accame. Två av amerikanarna var från den militära sidan och de andra två var civila, förmodligen CIA. Nyheten läckte ut följande dag och tidningarna skrev att Sverige hade hållit möte i Genéve med främmande makt om att släppa de instängda ubåtarna.Samtliga, inklusive jag själv, trodde då att den främmande makten var Sovjetunionen. Det intressanta är att enligt Tunanders källor så var de svenska representanterna inte från UD eller regeringen. De kom istället från militär och industriell sida. Det som stärker den bilden, är att Kabinettssekreteraren vid UD, Pierre Schori, dementerar att Sverige skulle haft samtal i Genéve med främmande makt (SvD 11/10-1982). Min tes är att de svenska representanterna kom från Deep State (den dolda staten) eller Stay Behind nätverket i landet som ingår i Deep State. Därför var inte Pierre Schori informerad.

 

USS Key West, Los Angeles klass med dubbla periskop. Avstånd ml periskop: ca 1 m (USS Key West dyker upp i slutet av min bok Landsförrädaren)

 

Slutsats: En gissning är att Bror Stefenson agerade på uppdrag av främmande makt när han på eget initiativ beordrade eldförbud för Mälsten. Vilken makt det är vill jag inte skriva ut men den alerte kan ju gissa själv. Allt tyder på att Bror Stefenson snurrade upp en del officerare på läktaren. Inte bara de lojala och duktiga ubåtsjägarna på våra svenska örlogsfartyg utan även högre befäl och framförallt politikerna. Moderatledaren Ulf Adelsohn ringde exempelvis personligen till en lokal befälhavare i Hårsfjärden och undrade varför man inte lyckades sänka någon ubåt (ÖB:s dagböcker). Det tyder på att han förmodligen var helt ovetande om att det rörde sig om Natoubåtar. Men osvuret är bäst – det är en värld av speglar.

 

Vänligen, Anders Jallai.

 

 

Extramaterial: I följande PDF dokument finns utdrag ur ÖB Lennart Ljungs hemliga dagböcker från Krigsarkivet och som rör ubåtsincidenterna 1982. Av dem kan man möjligen tolka att ÖB inte visste vilken nation som kränkte oss. Lägg märke till hur många gånger Försvarsstabschefen Bror Stefenson förekommer i dagböckerna och i samtliga viktiga händelser under ubåtsjakten. Jag får nästan intrycket att det är han personligen som styr Sveriges försvar. Åtminstone går det att tolka att han agerar som en riktig ”Spin doctor”) OBS. Det är mina egna avskrifter av dagböckerna, varför enstaka fel kan ha smugit sig in. För forskare rekommenderar jag att själv begära ut dagböckerna på Krigsarkivet : Utdrag ÖB Lennart Ljungs hemliga dagböcker 1982

Läs överste Lars Hanssons debattartikel i Expressen: (f d chef Stockholms kustartilleriförsvar) http://www.expressen.se/debatt/de-doljer-sanningen-om-ubatsjakten/

Läs Lars Hanssons kommentarer angående ubåten som släpptes ut vid Mälsten: Lars.Hansson2.Eng

Läs professor Ola Tunanders analys av Hårsfjärden: Vrak (Utkast) Reviderad version

SOU 2001:85: http://www.regeringen.se/content/1/c4/37/38/eba06645.pdf

Se den här History Channel Dokumentären om ubåtsspionage, bl a i Sverige!

126 Comments

 1. Peter skriver:

  En sak undrar jag:. Vad gör en NATO-ubåt inne i HÅrsfjärden på militärt område? För mig verkar det mer logiskt att det var en ubåt från öst som övade strategiskt överfall.

  1. Johan skriver:

   Närvaro kanske va fullt tillräckligt? Visa ett periskop, visa ett torn, skapa rubriker och otrygghet.

   Vad denna Psyops skulle mynna ut i har jag dock lite svårt att begripa. Och att man tyckte att det va värt den enorma risken det borde vara att leka kurragömma bland 600-kilos minor och sjunkbomber…

   1. Anders Jallai skriver:

    En stor risk var det oavsett vilken nation som gick in där. När man får all information i förväg om typ av sjunkbomber, hur många, hur jakten fungerar, hur djupt minorna ligger, hur kraftiga, vilka order som getts etc så kanske risken inte är fullt så stor. Precis det Kviman berättade för mig. AJ

    1. Lukas skriver:

     Jag tror att de kränkande blev väldigt överraskade och chockade när de mötte på ett sådan hårt försvar. Jag tror också att det var lite brist på kommunikation mellan "agenten" och de kränkande, som situationen utvecklade sig blev det svårt att stoppa. Det hela höll på att spåra ur fullständigt men de räddade situationen i sista stund. Dödsfall? Förresten är du inte rädd att bli anmäld för förtal nu när du påstår att Amiral Stefenson är landsförädare?

     1. Anders Jallai skriver:

      Se filmen "Wallander, Den orolige mannen". Där finns personen dramatiserad.
      Ett litet mästerverk! AJ

     2. Sonny skriver:

      Det jag inte förstår är om en svensk militär på eget initiativ kan medverka i en sådan här operation med NATO? Att vi skall ha ett vänligt samarbete med NATO tycker jag känns självklart men att utan överordnades och politiker godkännande dra i en vals som detta känns helt otroligt. Borde vara föremål för krigsrätt om detta var sant. Skulle någon verkligen våga ta den risken?

     3. Sub-Buster skriver:

      Kolla upp vad som hände utanför Alnön när en mina sprängdes, fick inget eldtillstånd då satte befälet spärren på AUT.
      Befälet åkte till Stockholm och utfrågning av Palme.
      Olja och annat upptäcktes på ytan…

    2. Fredric skriver:

     Ja, det är en del pusselbitar som faller på plats och ett annat mönster som framträder med denna info. Jag har alltid varit skeptisk till att det skulle vara NATO-ubåtar men nu går det inte att vifta bort så lätt. Om detta stämmer finns det några få personer som borde sjunga ut istället för att ta med sig infon i graven.

     Om detta stämmer så framträder en logik i Psyopsen anser jag, inte nödvändigtvis att Sverige skulle närma sig NATO, på det officiella planet, utan att att vi skulle uppleva ett hot från den andra sidan (-82 hade vi U137 i färskt minne). Resultatet blev en stark vilja att freda vårt land och extra budgetanslag till försvaret. Med andra ord, Psyopsen lyckades!

  2. Martin skriver:

   Ja onekligen verkar NATO vara huvudmisstänkt, men om samma mönster som visat sig i andra händelser där Stay Behind varit inblandade borde även flera operationer var på G samtidigt.
   Allt för att totalt förvirra en analys. Ta exemplet om att Warsava pakten hade varit ifarten och NATO ville kolla upp, med andra ord det kan vara både och och inte enbart NATO.
   Då blir det en serie händelser som är kopplade till varandra, nu blev en av dessa uppmärksammad.
   Ungefär som ryska dockor, en liten docka i en större docka osv. En operation som ingår i en större..
   Sett ifrån dagens försvarsförmåga tvivlar jag på att det fanns budget förstärkningar med som motiv.
   Intressant att det fanns Italienare med i mötet i Schweiz.
   Apoprå ingenting, Schweizare vaktar påven i Rom/Italien.

   1. StenStureDenÄldre skriver:

    Ackreditering militärattachéer ändrades 1983(-84?), från Bern/Wien, till Bern/Rom. Kanske en slump, men likväl intressant.

  3. Martin skriver:

   Som jag ser det finns det en teknisk förklaring. Endast på en avancerad NATO ubåt finns mycket avancerade sensorer och tillräcklig datorkraft att bearbeta alla signaler från alla sensorer. Speciellt om man vill presentera resultatet i realtid. Samt en utbildad och säkerhetsprövad operatör.
   Det kan vara en förklaring till att det var en ubåt. Varför riskera, det innebär dels att Sverige inte kunde bistå och att det var värt risken.

  4. Paul skriver:

   Instämmer – med tanke på vårt nära samarbete med NATO (med den politiska ledningens goda minne), är det svårt att se behovet för en eller flera NATO-ubåtar att kränka vårt territorium.

 2. Johan.n skriver:

  Signalskydd och kontroll över Östersjön.

 3. Anne skriver:

  Tycker att det är uppenbart att minst en västubåt varit inne i Hårsfjärden.
  Vad den gjorde där återstår att analysera.

 4. Rehnskiöld skriver:

  Om vi antar att Ljung inte var inblandad i att bjuda in västubåtar i Hårsfjärden, borde han inte i ett senare skede ha dragit samma slutsats som Lars Hansson, dvs att det var "någon" på försvarsstaben som skyddade u-båtarna och såg till att de fick fri lejd? Och borde inte det i ett senare skede ha orsakat en ganska kraftig förtroendekris mellan Ljung och den eller de marinofficerare som han bedömde var inblandade?

 5. Steven skriver:

  Vad skulle en väst ubåt tjäna på att kränka svenskt vatten?

  1. Anders skriver:

   Övning. Sv försvaret var lagom svårt att ta sig förbi.

 6. Tango skriver:

  Sverige kunde 1982 inte fånga en ubåt.
  Antingen släpper man ut ubåten eller så dödar man besättningen.

  Att i fredstid döda ubåtens besättning var inte att tänka på.
  Alltså måste man släppa ut ubåten, oavsett nationalitet.

  Och notera att Sveriges försvarsminister avgick kort efter Hårsfjärden medan Stefenson satt kvar..

  1. Göst skriver:

   Ja, konstigare än så var det nog inte. Det är ganska jobbigt med alla konspiratörer som tycks vilja göra det hela konstigare än vad det var. Men jag gissar att de väl ser någon vinning i det.

   1. Hans skriver:

    Det ligger givetvis i NATOs intresse att Sverige har ett starkt kustförsvar + en stark ubåtsjaktstyrka som kan hålla ryssen borta om det hettar till.

    Att då visa upp sig vid svenska kusten skapade ubåtshysteri och Bildt och Bror Stefensson gjorde sina jobb som desinformatörer prefekt. De hävdade benhårt att det var ryska ubåtar hela tiden, exakt som NATO ville att de skulle göra.

   2. Rickard skriver:

    Jo, konstigare än så är det nog. Det finns ingenting någonstans som tyder på en politisk inblandning i beslutet att hastigt avaktivera minlinjen där en misstänkt ubåt strax efteråt passerade.

  2. Rickard skriver:

   Tango, nu behövdes det egentligen inte dödas någon då ubåten / ubåtarna var instängda innanför nät och minspärrar. Då operationen pågått i omkring två veckor var troligen inkräktarens uthållighet på den absoluta upphällningen. Att helt enkelt vänta några dagar till hade tvingat honom till ytan och det hela hade lösts.

   Värt att notera att samma personer som intensivt hävdar att det var sovjetiska inkräktare (Emil Svensson, Bror Stefensson, Göran Wallén) också hävdar mycket enträget att någon ubåt aldrig släpptes ut.

   1. Anders Jallai skriver:

    De tre herrarna du nämner har inte bara förnekat den bevisade passagen vid Mälsten (se intervjun med Kviman) utan också den gröna signalfärgen från en brittisk eller amerikansk ubåt. De turnerar i dementier och har så gjort de senaste 30 åren. Stefenson har vid flera tillfällen försökt täppa till truten på militärer som inte håller sig i ledbanden. Jag har flera exempel på det. Stå på er: officerare i Sveriges tjänst. Låt inte agenterna tysta er, är mitt slagord för dagen. At the end of the day – gäller det att stå på rätt sida. AJ

    1. Rille skriver:

     Jag hade haft förståelse för ditt slagord om det var så att det på den tiden fanns en spänd relation (även på låg och mellannivå) mellan Sverige och NATO. Så är dock inte fallet. De flesta officerare hade på den tiden starka sympatier med NATO och deras sak. Majoriteten av officerare ville att vi skulle göra oss av med Palme och bli ett NATO-land. Att NATOs folk uppfattades som fientliga agenter är löjligt. Fienden var/är Sovjet/Ryssland. Att påstå att den "nationalistiska soldaten" stod neutral mellan dessa stormakter är bullshit. Det dåvarande politiska landskapet var i stort sett rött och om du var en av dem som ville att Sverige skulle gå en annan framtid till mötes var du tvungen att ta ställning…

   2. Tango skriver:

    Hur skulle en minspärr stoppa utan att döda ?

    Vad vet vi om uthålligheten ?
    om du inte ens vet nationalitet, hur kan du veta prestanda?
    Hur kan du veta att "uthållighet på den absoluta upphällningen" ?

    På åttiotalet sa Marinen en massa saker utan att ha det underbyggt av fakta.
    Ok, det är bevisat
    varför ska man idag med lika dåligt underlag uttrycka sig lika tvärsäkert om det man inte vet?

    1. Rickard skriver:

     >Vad vet vi om uthålligheten ? om du inte ens vet nationalitet, hur kan du veta
     >prestanda? Hur kan du veta att "uthållighet på den absoluta upphällningen" ?

     Som du kanske såg skrev jag "troligen". Och det tror jag är rätt rimligt att miniubåtsförband har uthållighetstid på inte mycket mer än två veckor. Så hade man avvaktat ytterligare något fåtal dagar är jag säker på att den skulle fått ge upp.

     >Hur skulle en minspärr stoppa utan att döda ?

     Den hade inte behövt döda någon, det räckte med att den var aktiv och hade satts in skarpt dagarna innan mot misstänkt ubåt. Det är ytterst osannolikt att en främmande ubåt skulle försöka passera en aktiv minlinje i det läget.

     Nu blev minorna som känt avaktiverade av Amiral Stefenson strax innan ubåten gick ut så något dödande blev inte nödvändigt. Men allt detta har vi ju redan talat om, eller hur John? 🙂

 7. Erik skriver:

  Jag tycker det känns rejält långsökt att väst skulle ta enorma risker för att låtsas vara ryssar. Ryssarna var ju redan hotfulla så det räckte och blev över! Knappast något behov att hetsa svenskarna och samtidigt löpa risken att förlora massivt i propagandan om dom blev avslöjade. I ett större perspektiv känns motivet tveksamt. Och i ett snävare, att marinen skulle ha anlitat NATO att kränka oss för att kunna hävda ett behov av höjda anslag känns ju på gränsen till skrattretande absurt.

  Låter mest som den svenska vänsterns våta dröm, att sovjet egentligen var jättetrevligt och att NATO var dom som kränkte våra vatten.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Erik. Nej det är inte skrattretande. Kanske häpnadsväckande. Så här skriver ÖB Ljung i sin hemliga dagbok om nedskärningarna av Försvaret 1982. Några veckor innan Hårsfjärden-incidenten vann Socialdemokraterna tillbaka makten efter 6 år i opposition. Så här står det i ÖB hemliga dagböcker för den 22 november 1982:
   Lite drygt en månad efter Palmes tillträdande börjar ÖB att allvarligt oroa sig för försvarets framtid. "Socialdemokraternas budget och devalvering kommer att kraftigt sänka försvarets kapacitet inte minst på ubåtsjakts fronten".
   Han skriver: ” Jag hade hoppats att få en möjlighet att prata en stund med Palme enskilt. Det lyckades nu inte. Han hade ont om tid och försvann omedelbart efter föredraget utan en möjlighet att kontakta honom. Jag har därför satt mig ned och skrivit ett handbrev till honom om de väntade budgetnedskärningarna på försvarsområdet. I handbrevet har jag framförallt tryckt på de följder som en kraftig beskärning av försvarsanslaget kan få på myndigheters vilja att dels ta egna initiativ till besparingar.

   1. Erik skriver:

    ÖBs dagböcker är en sak. Att marinen på eget bevåg skulle ta kontakt med underrättelsetjänster och krigsmakter och lyckas övertyga dom att komma hit och kränka oss med risk för sänkning och politisk skandal, det är något helt annat. Det skulle ha krävts många inblandade, en utländsk marin, flera utländska underrättelsetjänster och troligen flera regeringar. Låter invecklat, riskabelt och osannolikt.

    Dessutom tvivlar jag väldigt starkt på att ubåtar ur 688-klassen skulle gå in på grunda vatten. Den är inte byggd för det och jag tror knappast att dom övat tillräckligt i östersjön. Alltså ännu mer risk. Ännu mer osannolikt.

    Är det inte mer troligt att Sovjet låg bakom? Dom hade ju både kapacitet och motiv!

    1. Rickard skriver:

     Erik, visa gärna någon källa till att de hade kapacitet. Det är ju nämligen ett av de stora problemen med den gamla uppfattningen att Sovjet låg bakom: de förefaller inte haft någon miniubåtsförmåga i Östersjön under 80-talet.

     Motiv är också inte belagt. Eftersom miniubåtsförbanden av allt att döma exponerade sig mycket medvetet och tydligt hundratals gånger under 80-talet kan motivet INTE vara dold krigsplanering – utan istället haft något annat syfte. Det enda vi vet är effekten av dessa ubåtsexponeringar: starkt ökat svenskt avståndstagande från Sovjet, ökad vänlighet mot västsidan, ökade försvarsanslag, osv. Det vill säga knappast ett motiv man bör söka efter hos KGB/GRU/politbyrån eller liknande.

     1. Olsson skriver:

      Öst hade miniubåtar under hela 80 talet så varifrån den skrönan kommer ifrån kan du gärna förklara, sök på Wiki så ser du omedelbart bilder på östbåtar.

     2. Rickard skriver:

      Länka gärna så får vi se hur det är med skrönan.

      Och observera att vi talar om miniubåtsförband operativa i Östersjön. Det enda som är känt är exakt ett exemplar av ubåtstypen "Losos", även kallad Piranja.

     3. Paul skriver:

      Svaret på din fråga finner du exempelvis i kommendör Emil Svenssons föredrag inför sjöofficerare (start ca 24 minuter in): https://www.youtube.com/watch?v=6lX8mVsaF64

 8. Johan skriver:

  Finns någon info om hur det svenska ubåts-vapnet agerade vid Hårsfjärdsincidenten? En Näcken utanför Danziger gatt borde ha gjort nytta…

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Johan!
   Finns ingen info om vad de svenska ubåtarna höll hus. Förmodligen hemligstämplat eller så var de inte där. Märkligt i båda fallen. De svenska ubåtarna borde ganska enkelt ha kunnat ta reda på vad som hände i Hårsfjärden. Har själv svårt att tänka mig att man höll de svenska ubåtarna i hamn om det varit sovjetiska ubåtar som kränkte. Det hade varit som att ge upp kriget innan det börjat! Jmf med om Flygvapnet exempelvis skulle låta sina Viggenplan stå på marken när flera divisioner sovjetiska MiG flög kors och tvärs över våra svenska flygbaser.
   Är det någon som har hört något om vad de svenska ubåtarna gjorde? AJ

   1. Rickard skriver:

    Det låg en svensk ubåt, Sjöhunden om jag minns rätt, i ytläge i norra delen av utloppen från Hårsfjärden, alltså inte i närheten av Mälsten. Den hade som uppgift att spärra utpassager samt att försöka uppfånga ubåtsljud. Inget är känt om den hörde något.

    Officiellt spelades det endast in ljud den 12:e under hårsfjärdsincidenten. Detta var senare Emil Svenssons bästa bevis mot Sovjet under hela 80-talet, men som senare visade sig vara en svensk taxibåt..

    1. Submariner skriver:

     Stämmer bra. Jag var med på den båten och precis som du skriver skulle vi fungera som en spärr och spana in i Hårsfjärden med vår utrustning. I övrigt finns inte mer att säga.

 9. Jossan skriver:

  Ännu en intressant artikel. Tack Anders och tack Sven Olof för att du berättar.

  Deep State och Stay Behind är centrala i din research Anders, jag skulle gärna se en djupare analys av dig angående historien och bakgrunden till dessa fenomen i Europa efter andra världskriget.

  Jag får intryck att en del människor här automatiskt associerar DS och SB med något positivt eftersom dessa nätverk skapades och styrdes av intressen i USA och allt som har sitt ursprung där är ju bra, eller hur?

  Men DS och SB representerar något annat, som om de hade sitt ursprung i något annat land än USA skulle klassas som rena domestiska terror-organisationer.

  Gladio (och Ergenekon för den delen) är exempel på DS och SB-organisationer som ansvarade för ett antal inhemska terrorbombningar och mord i Italien (och Turkiet).

  Dessa är renodlade terror-organisationer med en uttalad fascistisk politisk agenda och den svenska motsvarigheten borde fungera på samma sätt.

  Titta även på om det kan finnas något samband mellan att det var italiensk-tillverkade miniubåtar som hälsade på och Gladio.

  Ps., tack Anders för att du la in RSS-länkar 🙂

  1. Gäst skriver:

   I Italien var det en sk enskild cell tillhörande det italienska Gladio som började "löpa amok" och självsvådligt började utföra attentat mot socialister. Vad exakt är det som får dig att tro att exakt samma sak skulle ha skett i den svenska motsvarigheten stay behind-rörelsen? Att enskilda högerextermistiska medlemmar av SB skulle ha gjort samma sak? Inget tyder väl på att något liknade har skett i någon annan stay behind verksamhet i det övriga Europa? Personligen är jag ganska tacksam för att regeringen Erlander tog initiativ till att bygga upp en motståndsrörelse i händelse av ett invasionskrig i samarbete med USA och övriga europeiska länder måste jag säga. Men du verkar ha något emot det? Är det för att själva organisationen lydde under IB kanske? Du hade kanske föredragit att ditt eget kära SÄPO höll i det? 😉

 10. Björn Larsson skriver:

  Tack Anders!

  Intervjuerna med Kviman är ju oerhört intressanta. Kan intyga att ljusförstärkarna (nattsynsverktyg) som han pratar om var bra. Var själv med och testade dem under fältmässiga förhållanden under min värnplikt 77-78.

  Varför ”Stalin 5757”, Anders? 🙂

 11. Fredric skriver:

  Anders, vad är dina tankar kring Op. Notvarp med denna info som bakgrund?

  1. Anders Jallai skriver:

   Mellan tumme o pekfinger vid frukostbordet: Svårt att använda Notvarp som ett bevis för något annat än att det fanns US Navy enheter i området. Därför är det t o m troligt att det fanns en Los Angeles attackubåt och/eller brittiska ubåtar som försvar av de amerikanska enheterna, de som låg i Stockholms hamn.
   Det som gör att jag tror på att minst en Natoubåtar fanns i Hårsfjärden är bl a sättet som ubåten visade sig på, under minst en minut strax utanför Berga Örlogsskolor i Hårsfjärden. Två periskop med ca en meters mellanrum. Kan faktiskt vara en Los Angeles som sedan enligt ubåtskommissionen lämnade området. Sedan har vi den bevisade gröna signalfärgen som finns inom US Navy och brittiska marinen. Vi har vi den säkra ubåtspassagen den 13/10 som Kviman berättade om vid Mälsten. Ubåten som sågs vid Sandhamn av flera militärer, kan ha varit en Los Angeles eller brittisk Oberon/Porpoise. Då har vi kvar att analysera alla bottenspår som många av dem tyder på brittiska ubåtar (utanpåliggande köl, 60 m). AJ
   PS. Därmed inte sagt att det bara var Natoubåtar.

   1. Fredric skriver:

    Enligt bifogat dok. av Tunander ska en amerikansk dykare ha plockats upp av en helikopter den 5 okt. Om detta har skett borde inte ryktesspridningen ha varit mer omfattande då en hel helikopterbesättning + viss personal på Berga blev involverade. Dessutom så skall dykaren på något sätt blivit överlämnad till personal från ambassaden. Om detta skett har naturligtvis personal belagts med den strängaste sekretessen, men det känns som om någon borde ha börjat prata vid det här laget?!

    Vad sätter du för värde på denna uppgift och hur sannolikt är det?

    Ja, flottbesöket betyder ju att båda sidor med stor sannolikhet hade ubåtar med olika uppgifter i denna del av Östersjön. Notvarp var ju även ur den aspekten logisk, sen blev det inte riktigt som man tänkt sig, eller?

 12. Kalle skriver:

  Kan det vara så att oavsett nationalitet att man helt enkelt inte ville sänka en utländsk ubåt på svenskt vatten. Med tanke på eventuella konsekvenser?

 13. Danne skriver:

  Om man betänker att vi sedan VK2 byggt vår säkerhet på NATOs existens kan det knappast kallas landsförräderi att släppa ut en av deras ubåtar. Att sänka den hade med den bakgrunden utan vidare kunnat betraktas som ett sådant.
  Tack för ditt forsknings- och upplysningsarbete.

  1. Anders Jallai skriver:

   Kan håll med dig generellt men här var det inte fråga om ett regelrätt samarbete. Sådana fanns det gått om, utan en hemlig desinformations-operation. Det är inte okay som jag ser det. Oavsett vad man tycker om ryssar, kineser, svarta, eller kanske araber… AJ

   1. Danne skriver:

    Det enda man kan vara säker på är att den tiden var en mycket underlig tid, då märkliga saker hände.
    Jag har inga problem med att det skulle kunna vara NATO-ubåtar om fakta pekar på det, men det känns ändå som en enklare förklaring att de var ryska. Kanske det fanns båda sorter i våra vatten.
    Ser fram emot mer från ditt håll.

    1. Rickard skriver:

     Det var på 80-talet en både enklare och tveklöst mer logisk förklaring att det handlade om sovjetiska kränkningarna, vilket jag själv också alltid utgått från att det rört sig om. ”Tyvärr”, om man så vill, visade det sig senare inte hålla. Det är t o m så att, inget ens tyder på att Sovjet hade någon egentlig miniubåtsförmåga i Östersjön under 80-talet.

     Om man dessutom känner till hur extremt svårt det är att upptäcka en ubåt och jämför med de hundratals mycket demonstrativa exponeringarna av periskop och ubåtstorn som skedde går det inte att dra någon annan slutsats än att det rör sig om medvetna provokationer.

     Dessa uppvisningar ledde till ganska förutsägbara resultat: ökad misstro mot Sovjet, ökad sympati för väst, ökade försvarsanslag, återuppbyggnad av svensk ubåtsjaktsförmåga osv. I sig ganska bra saker. Det är dock otänkbart att Sovjet skulle ihärdigt jobba för dessa resultat..

 14. Tomas skriver:

  Med tanke på bandspåren vilka hittades på bottnen samt en transponder, inte långt från Muskö….alltså, det finns inga möjligheter att inte svenskar medverkade(på taktisk nivå, på operativ nivå).
  Dessutom: Vad visste svensk marin om de arbetssätt Navy Seals hade? Eller visste man överhuvudtaget att ubåtar som USS Cavalla, Seawolf sedan länge använts till annat än det officiella, att somliga kunde bära på mindre farkoster?

  Operation Notvarp gick helt enkelt överstyr. Stefensson, Kirkegaard, Rudberg och Wallén hade inte full kontroll över situationen.
  Jag tror full och fast att man måste försöka förenkla så långt det går när man ska sätta ihop ett verkligt förlopp.
  Att förvänta sig att någon av de insatta ska berätta, det kan man nog ta och glömma bort(dessutom är någon av farbröderna avliden).

  Emil "Minken" Svensson och Bengt Gustavsson vet nog heller inte speciellt mycket utan det blir nog på lägre nivå svaren ska sökas.
  Svaren har de dykare som användes samt eventuellt ett par helikopterbesättningar och kanske någon militär båt. Anders Jallai är/var själv insatt i marinens dykverksamhet.
  Kanske det är möjligt att gå den vägen för att finna svar?

 15. Karlskrona84 skriver:

  Som alltid mycket intressant läsning och gedigen research.
  Borde det inte gå att hitta någon som var inblandad i analysen av det omnämnda metallföremålet? Förefaller ju helt otroligt hur den analysen bara kunnat försvinna med tanke på vilken vikt "metallföremålet" har i ÖBs anteckningar.

 16. Gösta skriver:

  Vilket lands stay behind-rörelse menar du låg bakom attentaten mot ANC:s lokaler i London respektive Stockholm?

  Om jag inte minns fel åtalades en svensk f.d militär i engelsk domstol för att ha begått inbrott i ANC.s lokaler i London men denne frikändes. Kanske är det denna man du tänker på? Men han frikändes ju? Och hur knyter du isåfall denna person till svenska stay behind? Och exakt vad är det som talar för att svenska stay behind hade en liknande "sekt" som Gladio? Det råder ju liksom en milsvid skillnad mellan svensk och italiensk statshistoria om man säger så? Och gör så än idag? En Berlusconi i Sverige är tack och lov otänkbar och svartklädda fascister har lyckligtvis aldrig slagit ner sina stövelklackar på svenska gator och torg och fått svenska folket att jubla de heller.

  1. Jossan skriver:

   >Vilket lands stay behind-rörelse menar du låg bakom attentaten mot ANC:s
   >lokaler i London respektive Stockholm?

   Du har inte förstått vad DS och SB är. Dessa organisationer etablerades inte i Europa av de respektive länderna själva. DS och SB representerar inte de enskilda europeiska ländernas enskilda intressen utan skapades och finansierades av amerikanska underrättelsetjänster.

   Precis som Al-Qaida.

   Ett av de områden som västliga underrättelsetjänster är mest aktiva inom är psy-ops som i princip handlar om att manipulera och kontrollera människors verklighetsuppfattning.

   De som tror och litar på statligt och privat ägd nyhetskommunikation och inte ifrågasätter vad som sägs på "nyheterna" är enkla offer för denna manipulation, ungefär som hjärndöda får som tror på vad som helst så länge de kan titta på melodifestivalen och dokusåpor på TV.

   Ett exempel på detta är att Al-Qaida gått från terror-status i Afghanistan till västs samarbetspartner i Libyen och Syrien.

   Endast hjärndöda får tycker detta är logiskt.

 17. JhK skriver:

  Intressant!

  Det känns som om bitarna börjar falla på plats. Själv hade jag faktiskt slutat att tänka på allt detta sedan många år tillbaka.

  Jag var bl.a. med vid Ornö Utö -87. Där sprängdes en mina från den fasta mininstallationen. Marina hemvärnet kom och lade ut nät samma dygn.I minstationen hade de många indikationer och plötsligt tidig morgon samma dygn lossnade nätet. Ingen förstod varför det inte gavs eld.
  Vår 200 båt var där och drog upp nätet. Nätets stålwire hade rena snittytor. Vi lämnade in nätet som sedan transporterades iväg för analys. Därefter avtog indikationerna i minstationen. Inget nytt nät sattes upp såvitt jag minns.

  Några dagar senare hände något som många uppfattade som konstigt. En 200 båt fick ett mycket konstigt svall efter sig som fortsatte åt babord fast båten girade åt styrbord. Alla var trötta och ingen nappade nog på denna händelse. Men det talades en del om detta efteråt.

 18. JhK skriver:

  Hade ev fel på årtalet. Googlade efter det jag skrev och Ornö-Utö var -88. Åren går;)

 19. Per Lindgren skriver:

  det troliga kan ha varit att bägge parter kränkte svensk vatten nato som skydd för sverige.warzawa_pakten inkräktade på väst försvars område. vi får ej glömma detta skedde det sista år tiondet av ett brinnande kallt krig, mellan öst och väst. troligtvist hjälpte nato till att hålla warzawa-pakten farkoster i schack. På landbacken pågick samtidigt ett annat underrätelse ställning krigförinng. DDR – lastbilarna blandannat som stod utposterade på känsliga ställen. detta näms det knappt någonting om. Detta skedde samtidigt under det kalla-kriget slut. intesivast karlskrona kränkningen U-137. 1980-91. sovjet-imperiet förfall då warsawapaktens mål var att inta skandinavia för att komma ut med sin flotta. gud ske lov så grusades deras vision. då politiskt sätt har västalliansen mycket att tacka för. R.Reagan,M. Thatcher, Påven J. Paulus som stred politiskt och militärt. Som tur behövdes inte SDI användas. Sverige Skandinavium var då en bricka i spelet och kan troligtvis vara en idag då Fi. har andra har kläder på sig.

  1. Gäst skriver:

   Jag tror precis som du. Båda parter kan ha kränkt svenskt vatten. Oblygt och ganska så obekymrat. Sista årtiondet av kalla kriget var svårt tror jag mig också ha förstått. Ytterligt svårt för våra politiker kan jag tänka mig. Realpolitik blev nog bara förnamnet. Kolla bara vad vårt "lilla" grannland Polen, Warsawpaktens spionöga i Sverige, kunde visa upp inför TV-kamerorna i videon här nedan. Skrämmande! Om jag hade varit statsminister skulle jag personligen ha släppt ut varenda ubåt ur det svenska ubåtsgarnet, så att de fick puttra hem igen. Att trappa upp kalla kriget ytterligare ett snäpp under detta årtionede genom att sänka okända militära farkoster hade väl inte varit så smart. Om man var svensk.
   http://www.youtube.com/watch?v=v-9z8246HCY

 20. Anne skriver:

  Tycker ni militärer är otroligt naiva som försöker försvara er världsbild uppbyggd och planterad i era hjärnor under årtionden. Se verkligheten som den är eller ta ett DMT test. Bror Stefenson och hans landsförrädare har rövknullat Sverige tillräckligt enligt min mening. Om ni tittar noga kan ni se att det står CIA i pannan på honom. Frågan är om ni vågar se efter.
  Ett filmtips för naiva omogna pojkar: Kodnamn Geronimo – the truth – the man – the glory. Rösta på Obama så stängs Guantanamo Bay… Tack för mig och sov gott – sweet dreams.

  1. Anton skriver:

   Du tycker det vore bättre att vi blivit en DDR-liknande stat?

   1. jhs skriver:

    Sverige var under den aktuella tiden förvisso en DDR-liknande stat. Och dessvärre så förblivit.

  2. Tom Croker skriver:

   Är det jobbigt att världen inte är som ni sjöng på Bommersvik?

 21. Tomas skriver:

  Det vore intressant att se en analys av hur man med u-båtsoperationer vid svenska kusten skulle kunnat manipulera det Sovjetiska kustförsvaret och övervakning. Det finns ju uppgifter om att Nato-styrkor under denna period genomförde landsättningsoperationer på östra sidan Östersjön och att ubåtskränkningarna i så fall skulle varit en avledningsmanöver för att få Warsawapakten att lyfta radarövervakning och flytta ut flottpositioner i Östersjön. I den obevakade lucka som då uppkom kunde mindre Nato-enheter smita emellan. Det som landsattes längs Baltkusten skulle inte ha varit vapen utan enorma mängder av dollar.

  En annan händelse som kan styrka tesen om avledningsoperationer är Falklandskriget som bröt ut samtidigt (april 1982). Där brittiska flottmanövrer kan ha haft som syfte att manipulera den Sovjetiska övervakningen i Nord-Atlanten eller maskera andra operationer.

  Om den svenska statsledningen var medvetna och kanske t o m involverade i dessa operationer så gjorde man väl bäst i att hålla klaffen. För den kära Neutralitetens skull 🙂

  1. Gäst skriver:

   Tycker det verkar ytterst långsökt att ubåtsoperationerna skulle ha handlat om avledningsmanövrar för att i ett sådant skymningsläge kunna landsätta tonvis med dollar på östsidan. Det vore sannerligen som att gå över ån för att hämta vatten.

 22. Rehnskiöld skriver:

  Anders: En kanske dum fråga, men de här vraken som Tunander skriver om, tror du att de ligger kvar eller har man plockat upp dem?

 23. Anton skriver:

  Varför är det landsförräderi att man samarbetade med NATO?

  Visst, formellt var vi 'neutrala' men seriöst, är inte detta en naiv hållning. Vore det bättre att vi blev en sovjetisk satellitstat typ DDR?

  1. Nissen skriver:

   Men det är väl även en fråga om varför man gör det ? Om det bara handlar om att samarbeta med Nato så borde väl fler inom militären varit medvetna om det. Är det en Psyops så är det en dold agenda. Kanske för att höja anslagen eller för att styra samhället i den politiska riktning som man själv anser är rätt. En demokrati har såvitt jag vet val för att avgöra sådana frågor. Att sen militär och vanliga Svensson ofta ser sanningen i olika ljus är en annan sak. Militären hade ju kunskapen om att Ryssarnas flotta var svag och bestod av en massa vrak. Det höll man tyst om för att behålla anslagen. En del människor skulle säkert annars hävdat att de pengarna kommit bättre till nytta tex inom sjukvården.

  2. Jossan skriver:

   Landsförräderi definieras i förhållande till konstitution och lagar, inte i förhållande till vad som känns ok.

   Det är ingen principiell skillnad att (eventuellt, potentiellt och väldigt långsökt) vara en lydstat till DDR och de facto att vara en lydstat till de amerikanska underrättelsetjänsterna.

   Speciellt nu när utvecklingen gått så långt att det samhälle som exemplifieras av DDR's kommunistdiktatur bleknar i jämförelse med USA vad gäller terror, politiska mord, övervakning etc. Har du hör talas om National Defense Authorization Act? USA=DDR.

   Kraften i Perception Management bevisas av att gemene man inte har en susning om vad som egentligen pågår i världen, detta p.g.a. att allt man hör på nyheterna accepteras som sanning.

   Ett patetiskt exempel på hur media används i detta sammanhang hittar du i gårdagens SvD http://blog.svd.se/wallstreet/2013/02/18/feds-ofo… där dummerjönsen Daniel Kederstedt skriver att "det handlar om pengar som tillhör skattebetalarna". Federal Reserve är privatägt och alla de tillgångar som Fed har är privatägda.

   Samma princip gäller här, det som officiellt kommuniceras i relation till ubåtskränkningar och annat har inget med sanningen att göra och allt med hur man vill att allmänheten ska uppfatta vad som hänt.

   1. Christer skriver:

    ALLA moderna länder bedriver övervakning i någon form. Det som skiljer en diktatur från en demokrati är anledningen till varför man övervakar. I USA och Sverige övervakar man för att skydda befolkningen mot fysiskt våld. I DDR övervakade man för att upprätthålla en regim och ett politiskt likriktat system. Att amerikanarna framstår som övervakningsfanatiker är för att det ligger i deras kultur att vara cowboys, macho etc. Amerikanare skryter gärna vitt och brett med allt de kan, exempelvis att de övervakar vem de vill, när de vill. Detta påverkar dock inte syftet med deras övervakning.

    Att likställa DDR med USA är uppåt väggarna. FED är ingen privat bank utan styrs av en styrelse som är utsedd av USAs president. Sluta tro på allt du ser på youtube och läs en bok istället. En bra bok är Maskerad front av Wilhelm Agrell.

    1. John skriver:

     Och hur går utnämningarna till?
     Var tror du listan kommer ifrån?

    2. JHL skriver:

     Skulle gissa att Alan Greenspan vet bättre än du ifall Federal Reserve är privat eller inte. http://www.youtube.com/watch?v=zf3sfb7QFr8

     Nu verkar det tyvärr vara så att majoriteten av alla s.k. terrordåd i Europa har utförts av Stay Behind-grupper i NATOS:s tjänst, för att få folket att tro att övervakning ligger i deras intresse. Lyssna på en intervju med den tidigare EU-parlamentarliken Richard Cottrell där han förklarar motiven bakom dessa terrordåd. http://www.youtube.com/watch?v=wU0fxLS0BSQ . Tyvärr verkar du leva i tron att mediet som informationen förmedlas i är viktigast, inte informationen i sig. Stenristningar är en mycket gammal metod. Men det betyder inte att det är den mest tillförlitliga. Om Youtube inte duger så läs en bok, men läs rätt bok. Rekommenderar ”Gladio: NATO’s Dagger At The Heart Of Europe” av Richard Cottrell.

     Numera räcker det inte med att USA:s regering övervakar vem de vill, när de vill. Nu kan militären arrestera och föra bort vem de vill till hemlig plats på obestämd tid, utan rättegång och utan att berätta vad personen är misstänkt för. Låter mer som anledningen är att upprätthålla en regim och ett politiskt likriktat system än för att skydda befolkningen. Vem som helst i befolkningen kan ju föras bort utan någon som helst anklagelse. I en rättsstat är man inte rädd för att lagen får ha sin gång, med rättegångar, bevis och försvarare o.s.v. http://larouche.se/nyheter/2012/01/03/obamas-nya-

     Ja, det verkar vara stora saker på gång i USA. Enligt uppgift från Dr. Jim Garrow så avskedas numera amerikanska officerare som vägrar lyda order om att skjuta amerikanska medborgare. Jag ser ingen anledning för att Jim Garrow skulle ljuga om den saken. Se Ben Swanns intervju med Dr. Garrow. Youtube räknas. http://www.youtube.com/watch?v=Ynwj33XY664

    3. Jossan skriver:

     >ALLA moderna länder bedriver övervakning i någon form. Det som skiljer en
     >diktatur från en demokrati är anledningen till varför man övervakar. I USA och
     >Sverige övervakar man för att skydda befolkningen mot fysiskt våld.

     Du har i alla fall inte missat vad MSM kommunicerar. Obomber har precis instiftat en lag som ger USA rätt att godtyckligt avrätta sina egna medborgare, de kan dessutom godtyckligt fängsla dem för evigt.

     Egentligen uppför sig USA som en klassisk diktatur men eftersom de står i tidningen att de gör det för att skydda dig tycker du det verkar bra.

 24. Johan skriver:

  Någon som vet nåt om bottenfynden runt Mälsten efter incidenten? Den påstådda transpondern för navigationshjälp finns ju både avtecknad och fotograferad. Men den officiella versionen är att det inte hade något med intrången att göra, om jag inte missförstått?
  Plockades den alls upp? Eller vad det kanske rent av svensk infrastruktur för navigation?
  Märkligt att ett fysiskt fynd inte har fått någon förklaring iallafall.

  1. Rickard skriver:

   Föremålet plockades förmodligen upp. Det finns utmärkt på dykarskisser som "föremål 1, tidigare bärgat" till exempel, däremot saknas all dokumentation över vad det faktiskt var för något. Inte ens en förteckning över föremålen finns bevarad.

   Här finns lite mer information om föremålet och dykningarna efter det:
   http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=22&t=

   1. Johan skriver:

    Tack!

    Så då kanske frågan egentligen är om infon har skyddats med KH-stämpel eller döljts på andra mer informella sätt.
    Svårt att ta ubåtskommisionera på fullaste allvar när de inte går till botten med sådaba här detaljer.

    1. Rickard skriver:

     Ubåtsutredningarna, åtminstone den 2001, försökte verkligen reda ut t.ex. frågan om metallföremålet på botten utanför Mälsten och hade också regeringens behörighet att få fullständigt åtkomst till allt material i frågan, inklusive kvalificerat hemligt.

     Nu var dock samtliga rapporter om föremålet helt enkelt borta och ingen sades sig minnas vad som hämtats upp.

     1. Johan skriver:

      Då får vi väl sätta hoppet till att Jallai letar upp och genomför några video-intervjuer med Dick Börjesson eller någon av dykarna som hämtade upp föremålen!

 25. Krille skriver:

  Mycket intressant läsning.
  Frågan är bara om vi hittar de sista svaren i arkiven, eller om det följer med herrarna i graven. Misstänker att "nothing on paper" gäller. Är det några speciella hemliga eller kvalhemliga dokument hos KrA som du vill komma åt för att komma vidare? Var ska man fortsätta att gräva?

 26. Alma skriver:

  Först ett stort tack för ett bra arbete i dessa frågor.
  Anders: Har du någon kommentar till att det just under de viktigaste timmarna 13-14 oktober saknas anteckningar ur ÖBs krigsdagbok? Lika så analysen från de prover dom togs angående den gröna signalfärgen. Att sedan Stefenson personligen kontaktar samtliga befälhavare för att säkerställa att ordern om eldförbud är uppfattad stärker din tes ytterligare.

  1. Anders Jallai skriver:

   Som vanligt när u-tjänstens knektar jobbar så går det sällan att bevisa något. Att Stefenson släppte ut en ubåt den 13/10-82 är ett av få tillfällen då det faktiskt mot allt rimligt tvivel går att bevisa att så var fallet. Annars hamnar vi ofta i ord mot ord och det duger inte av någon anledning som bevis när det gäller rikets säkerhet. Ofta inte ens tre vittnen som jag har i fråga om DC-3:an. Det håller "bara" i en svensk domstol. Likheten med DC-3:ans mörkläggning är slående!
   Jag tror att färgprovet medvetet plockades undan av någon. Likaså rensades information i ÖB:s dagböcker och jag tror även att ubåtsbanden avmagnetiserades medvetet för att en identifiering av en Natoubåt inte skulle gå att göra. Men jag kan inte bevisa det. AJ

   1. Alma skriver:

    Tack för svar. Man undrar vilka som ligger bakom order till Stefenson då det verkar som om man medvetet inte velat att ÖB varit delaktig då han höll en hårdare linje? Luktar inblandning av USA stödda Stay Behind, men det måste vara en stor mörkläggnings apparat där regeringen varit inblandad. Mötet i Geneve är mycket intressant, vet man vilka som representerade Sverige i detta klarnar kanske en del?

 27. erik skriver:

  Det verkar ju ganska troligt att den aktuella ubåten faktiskt led skador när bottenminan sprängdes med tanke på signalfärgen och att man med hydrofon uppfattat "reparationsljud". Borde det inte så här långt efteråt faktiskt gå att klura ut exakt vilken ubåt det rörde sig om? Atomubåtar är inte så ofantligt många till antalet och dessutom inga billiga saker. Jag har svårt att tänka mig att man riskerar besättning och båt i fredstid genom att segla vidare efter sprängskador. Borde det inte kunna fastslås vilken ubåt som låg i hamn för reparationer strax efter den aktuella tidpunkten? Är dimensionerna på den ubåt släpptes ut är allmänt kända? Jag har för mig att jag läst om någon brittisk eller amerikansk atomubåt som behövde reparera skrovet i någon engelsk hamn nära inpå att den svenska marinen sprängt minor eller liknande. Minnet är luddigt så jag kommer inte ihåg några detaljer mer än att det skall ha rört sig om en riktigt stor båt. Så stor att jag inte trodde på det jag läste då det verkade otroligt att en sådan ens navigerade inomskärs i skärgården och därtill kunde smita från marinen. På den tiden så var jag dessutom övertygad om att det var ryssen som vart här och busade så det kan ha bidragit ytterligare.

  Några ifrågasatte ju Stefensons agerande men all egentlig eftertanke verkar ha slutat där och då. Hade jag varit chef på plats när eldförbud beordras och hävs under sådana extraordinära omständigheter så hade jag inte nöjt mig med att i ren nyfikenhet fundera på vilka individer Stefenson frotterat sig med under den aktuella tidsperioden.

  Om man bortser från alla spår och bevis där u-tjänsten har haft möjlighet att manipulera så borde ju det bli lättare att räta ut de frågetecken som finns.

 28. Anders H. skriver:

  Dum fråga kanske, men hade inte Sverige ett utbyte där svenska ubåtsofficerare tjänstgjorde på något NATO-lands (Engelska?) ubåtar i utbildningssyfte?

 29. […] Anders Jallai fortsätter att skriva spännande. Den här gången om händelserna vid Horsfjärden när minspärren avaktiverades av högsta hönset och ubåten släpptes ut. Länk. […]

   1. StenStureDenÄldre skriver:

    Raoul Salans adjutant Yves Godard, var tidigare förbandschef för 11e régiment parachutiste de choc. Samma förband som var funktionsansvarigt för uppbyggnaden av det franska Stay Behind-nätverket. Nätverket byggdes upp och utvecklades under Godards chefskap.

 30. Tobbe skriver:

  Ser fram emot att få se en ny artikel av dig gällande vad som kommit fram i dagens Expressen gällande verklighetens ’Loklint’?!? 😉

  Som Karlskronit skulle jag även vilja se dig skriva ngt här om alla incidenter vi hade här nere i Karlskronas och Blekinges Skärgård, förutom U-137?

  1. Martin skriver:

   Har du själv något att förtälja angående detta Tobbe?

   1. Tobbe skriver:

    Lite för ung för o vart med "där"…men jag kommer ju ihåg en massa, var i yngre skolåldern under de åren, om hur det var, stämningen osv
    Sedan så har man ju under årens lopp hört massa historier, skrönor om vad som hände under de här åren o händelserna…
    Med tanke på tex denna artikeln, så tycker jag därför det vore väldigt intressant o höra Anders tankar o funderingar kring dessa händelser vi hade här nere?
    E ju ganska nya omvälvande saker som Anders lägger fram här, så en stor fråga o tanke som jag har är ju om Anders lägger fram samma teori som Hårsfjärden, eller om han ser annorlunda på dessa?

 31. Anders skriver:

  Tobbe: Har missat det, har du länk till Expressen-artikeln?

   1. Tobbe skriver:

    Hej Anders,

    Vore som sagt mycket intressant o få läsa o se vad du har för teorier och tror om detta?

    Hoppas att du även fortsätter i ubåtsfrågan, och gärna även om allt som hände här nere i Blekinge, förutom U137, som sagt? 😉

   2. André skriver:

    Identiteten, LE, är väl mer eller mindre känd redan. Att man inte går ut med namnet i Expressen är väl av ren omtanke gentemot LEs anhöriga kan jag tänka. Frågan är väl varför en överste med en spikrak karriär i ryggen går och dränker sig själv? Det känns inte bra i magen…

   3. Nolberto skriver:

    Är det LE ? Tidigare kopplingar till SB ?

   4. Anders skriver:

    Tack!

 32. Lasse skriver:

  I em Måndag 18 Mars på TV 10 klockan 16:50 skickas en dokumentär om DC3.
  Mysteriet med det försvunna spionplanet

 33. Lars_Gunnar skriver:

  I dag Måndag 18 Mars 16:50

  Svensk dokumentär från 2011. Det här är historien om det svenska stridsflygplanet DC-3 som försvann över Östersjön 1952. Mer än 30 år senare avslöjades det att planet var på ett hemligt uppdrag och den ryska staten medgav att dess sovjetiska föregångare skjutit ner planet. Vraket återfanns aldrig och dess besättning på åtta man förblev försvunna fram till 2003, när SAS kaptenen Anders Jallai begav sig för att leta rätt på planet.

 34. Sten skriver:

  Hej Anders! 🙂 Jag tänkte att jag skulle tipsa dig om en dokumentär om mordet på Olof Palme som visades i rysk tv 1998. I den framkommer vissa uppgifter som, givet att de är sanna, klargör bilden av Palme. Det är tre saker som jag tycker sticker ut:

  1) Palmes mamma var, trots sitt påtalade lettiska ursprung, faktiskt född i Ryssland (Palme hade ett varmt intresse för rysk litteratur, någonting som senare delades av hans son Joakim Palme).

  2) Palme satte innan sin död stopp för en stor vapenleverans till Iran. Iran var ju som bekant motparten i kriget med Irak – Irak som då styrdes av de socialistiska Baahtpartiet.

  3) Kulorna som hittades på brottsplatsen var enligt Gösta Söderström inte deformerade, vilket tyder på att de sannolikt inte ens var avfyrade utan planterade på platsen.

  1. Sten skriver:

   Här är länken till dokumentären:
   http://www.youtube.com/watch?v=WXKMZRwAUOo

   1. Anders Jallai skriver:

    Tack, har sett den. Lite luddig kanske men intressant att höra hur höga KGB sovjeter ser på saken. KGB och bl a Arbatov har flera gånger gått ut och sagt att de tror att CIA ligger bakom.

    1. castoropollux skriver:

     Palme vägrade låta NATO installera avlyssningsbojar i Östersjöns svenska vatten. Ingvar Carlsson hotades och avgick som statsminister. Sedan fick NATO sina avlyssningsbojar.. Här finns ett djupt motiv till ett politiskt mord, särskilt av en maktfullkomlig krigshetsare.. Har förresten avlyssningsbojarna inte fungerat sedan?

 35. Urban skriver:

  När vi ändå är inne på 'landsförrädare', med vilka ögon har man egentligen sett på Palmes närmaste då, kan man undra, om det fanns de som kan ha delat intressen… Man skulle kunna börja förstå ytterligare om någon väljer att inte riskera att riva upp något idag.

  1. Anders Jallai skriver:

   I fallet Wennerström och Bergling som vi känner till så var fruarna medvetna och i viss del inblandade i sina mäns förehavanden. I Palmes fall måste det först bevisas att han gick främmande makts ärenden innan man ger sig på släktingar. Men om mordet hade politiska och underrättelsemotiv så är det logiskt att de anhöriga håller inne med sanningen och kan förstås även förvränga densamma. AJ

 36. Artemis skriver:

  Med tanke på den senaste tidens händelser, har du något nytt på lut här på sidan Anders?

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, ledsen för sent svar! Jag jobbar på ett nytt inlägg igen. Kanske blir det klart till helgen. Tack för att du frågar!! AJ

 37. Martin skriver:

  Hur mycket sanning finns i den senaste Wallander filmen? Är du helt hundra på att det var ett Natoland som ubåten kom ifrån? Har ryssarna kränkt oss egentligen med sina ubåtar? Eller har det alltid varit ett natoland??

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Martin! Svårt att säga. Men att Sovjet var här vet vi i och med U-137. Dessutom tror jag att Utö incidenten 1980 var WP. Däremot så är ex Hårsfjärden sannolikt västubåtar. Även Törefjärden 1987 är sannolikt västubåtar. Som jag skrivit i tidigare inlägg tror jag att det är någon typ av paramilitära operationer från väst med syftet att nå politiska mål. Se inlägget: "En italiensk PSYOP med CIA innehåll". AJ

 38. Mikael skriver:

  Båda sidor kränkte våra vatten under 80-talet, Sovjetunionens skäl var förmodligen främst att reka lämpliga platser där ubåtar kunde gömma sig i ett kommande världskrig.
  Natos skäl var snarare att få den svenska allmänheten och politiker att kräva ett starkare försvar av landet, jag menar att en ubåt som visar tornet dagtid i Stockholms skärgård gör det för att bli upptäckt.
  Skulle Natos kränkningar ge önskad effekt måste således ubåtarna upptäckas av det svenska försvaret, för Sovjetunionen var det precis tvärtom.
  Därför tror jag att merparten av ubåtsobservationerna under 80-talet handlade om just Nato ubåtar.
  Däremot kränkte förmodligen Warszawapaktens styrkor oss minst lila mycket, skillnaden var nog att dom gjorde det mer fördolt.

  1. Tobbe skriver:

   Intressant teori Mikael, låter inte alls orimligt? Vad säger du Anders om denna teori?

   1. Anders Jallai skriver:

    Hej, Tobbe! Tycker Mikaels teori låter rimlig och sannolik men problemet ur ett (relativt) seriöst analysperspektiv är att vi bara har en säker sovjetisk ubåtsobservation och det är U-137. Den är å andra sidan klockren. Vi har sannolikt en Sovjetisk ubåtsobservation vid Utö 1981 också. Men de andra observationerna är förmodligen västubåtar; italienska, västtyska och brittiska. Även amerikanska kan ha förekommit. Det vet vi genom vittnesmål som jag bl a presenterat på min hemsida och på Ola Tunanders analyser av bottenspåren. Hur många gånger som Sovjet kränkte vet vi inte men som du säger; de ville inte bli upptäckta och därför gör det analysen ännu svårare. En ubåt som inte vill bli upptäckt – blir sällan det.
    MHV, Anders.

   2. Rickard skriver:

    Jag tycker teorin låter rimlig, men nog ändå inte stämmer fullt ut. Vilka är de ubåtar som Sovjet skulle gömma i svenska skärgården? De hade en större mängd äldre Whiskey-ubåtar i Östersjön, men dessa skulle vid ett krigsläge använts för att understödja sjötransporter av underhåll till fronten i Centraleuropa och hade ingen större nytta av att gömma sig i svenska skärgården.

    Sovjet flyttade i mitten av 70-talet in sex stycken föråldrade kärnvapenbärande Golf-ubåtar i Östersjön, men dessa var över 100 meter långa och inget man direkt gömmer inne i Hårsfjärden eller Karlskrona-bassängen.

    Gällande miniubåtar som skulle utfört förberedelserna finns inte heller några. Den första militära sovjetiska miniubåten togs i drift 1989, men plågades av stora tekniska problem och det är oklart om den någonsin kom i riktigt bruk.

 39. Peter skriver:

  Väldigt intressant läsning och intervjuer.
  Som f d minmekaniker 82 – 83 utbildad i Karlskrona, slutövning i Vaxholm/yttre Gården och repövningar på KA3 utanför Slite så har jag både sett och hört en del. Detta var inte den enda gången som en ubåt släpptes genom en minspärr med eldförbud. Detta var inte den enda gången som en troppchef funderade på orderbrott.
  Jag var med om en ubåtsjakt som började med ett par av varandra oberoende observationer på Askrikefjärden och som slutade med viss dramatik vid Oxdjupet. Den gången med ryssar i birollerna i a f.

  1. Tobbe skriver:

   Vore intressant o höra dig berätta mer Peter?
   Skulle inte detta kunna vara en bra idé Anders, för att hålla sidan igång lite mer oxå, att kunna bjuda in "Gästskribenter", tex som i Peters fall här, han har ju en väldigt intressant historia att delge?

   1. Anders Jallai skriver:

    Hej, Tobbe! Ja det är jätteintressant med alla historier och berättelser från kalla kriget. Jag följer upp en del av dessa historier så gott jag hinner men annars får ni gärna skriva om det i kommentars-fältet. På själva hemsidan kan jag bara ha information, fakta och historier som jag har faktagranskat och själv finner intressanta och trovärdiga. Om ni vill skriva själva föreslår jag SoldF.com som är en bra sida. MVH, Anders.

   2. Anders Jallai skriver:

    Glömde nämna "Skalman" som har flera trådar om ubåtskränkningarna: http://forum.skalman.nu
    Anders.

 40. Markus skriver:

  Var de här minlinjerna verkligen "på" under fredstid? Hur fungerade dem? smällde de av så fort de kände av något, eller var någon tvungen att "trycka på knappen"?
  Finns det fortfarande kvar minlinjer och är dessa också på (i nutid alltså)?
  Jag har nämligen hört en historia om ett fartyg på västkusten som ganska nyligen gick på grund. För att minska kollisionen kastade fartyget ankar och skall då ha rivit med sig en minlinje… sant? ingen aning.

  1. Anders Jallai skriver:

   Hej, Markus! Minlinjerna var inte aktiverade under fredstid men kunde när som helst aktiveras. Exempelvis gjordes det vid Danziger Gatt 1982 som Kviman berättar i inlägget. De kunde antingen sättas i "automatisk aktivering" eller "manuell aktivering". Jag vet att många minlinjer idag tagits bort. Men om det är alla, kan jag inte svara på. AJ

 41. Fredde skriver:

  Mycket spännande information men jag ser ingen information om incidenten 1990 när stora delar av minlinjen mellan Mälsten och Järflotta.

 42. Johna952 skriver:

  This website was how do you say it? Relevance!!

 43. Anders skriver:

  För alltför många år sedan gick jag en chefsutbildning, en kapten från marinen ledde den. Jodå den var bra, den hade en annan vinkling än de andra utbildningar jag har gått. Dock en kväll, det var när ryska ubåten Kursk förliste, berättade denne kapten om de avgjutningar som hade gjorts av bandspår på botten. Dessa avgjutningar försvann.
  Det som upprör mig mest är att det fanns/finns personer som för en hemlig medalj i ett annat land är beredda att sälja ut våra liv.

 44. Bagge skriver:

  Tack för mycket intressant läsning! Läste just med stort intresse din artikel om Hårsfjärden och även Tunanders analys (vrak). En sak som slog mig när jag läste Tunanders analys är att han i förbifarten nämner sänkningen av Novorossiysk (Giulio Cesare) 1955 som att det var en självklarhet att den sänktes av Italienska COMSUBIN. Det ligger ju egentligen utanför ämnet men nämner det eftersom ni båda är inne på att Italienska förband eller farkoster är inblandade även på svenska vatten.

  Att han tog upp sänkning som ett exempel på Italienarnas kompetens känns lite konstigt med tanke på att det inte är den allmänt vedertagna versionen av hur fartyget sjönk och att Tunander bara hänvisar till en bok som verkar ha ganska dåligt rykte angående faktafel och bristande källredovisning (Hide and Seek av Huchthausen och Sheldon-Duplaix).
  Vet du om man kan hitta något att läsa om just den händelsen någon annanstans eller känner du till något annat om detta?
  Såg just att det av en konstig slump just idag är årsdagen av Novorossiysks sänkning.

 45. Victor skriver:

  Hej

  Varför behöver en U-båt gå i ytläge och blir där med synlig i skärgården?
  Detta påstås av vittnet vid Stavsnäs nu senast.
  Tappar inte U-båten sin funktion?
  Övervattensläge vid Stavsnäs varför?
  Vad gör U-båtarna här?
  Är det inte lättare att köpa en fritidsbåt och cyklop om man vill spana i skärgården?

 46. David Fredin skriver:

  Jagär övertygad att ubåten i Hårsfjärden kom från Sovjet,
  och att den tilläts komma ut tack vare en eller flera ryska
  spioner. Olof Palme arbetade för Sovjet, han värvades
  1962, under agentnamnet "BERTIL", en agent fanns i statsrådberedningen.
  detaljerna finns i Mitrochins arkiv om denna agent.
  Den 7e oktober 1972 besökte GRU-generalen Milsteis Socaial-
  demokraternas partihögkvarter. En vitne kände igen Milstein
  i hissen, sedan är det bara att lägga ihop två och två.
  Möjligen fick Stefensson falskeligen besked av Palme att
  det var en Nato-ubåt. Jag vet inte. Men skulle knappast vidå
  att släppt ut vare sig det ena eller andra.

 47. Martin skriver:

  En fråga. Är det ingen som försökt hitta ubåten i hårsfjärden? Eller försökt dyka efter den och på så vis säkra bevis på vad det handlar om för ubåt? Och en sista fråga när kommer nästa bok?;)

 48. Rikard skriver:

  Har precis läst Mattias Göranssons bok "Björnen Kommer". Vad tänker du om det han lyfter fram i boken – det vill säga att det troligen inte var någon ubåt alls i fjorden…

 49. Sven skriver:

  Änteligen vill jag säga. Nu med Mikael Nymans senaste bok (2019) Operation Notvarp torde väl inget mer behöva diskuteras/ ifrågasättas. Så var de naturligtvis. Vi väntar på ett erkännande från BS.

Lämna ett svar till Anders Jallai Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *